CÔNG TẮC IDEC

Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-33E11
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-33E20
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-33E02
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí  45° YW1S-32E11
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45°: YW1S-32E20
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45°: YW1S-32E02
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45°: YW1S-31E11
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-31E20
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-31E02
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-3E11
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-3E20
-45%
Công tắc xoay 3 vị trí 45° YW1S-3E02
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YW1S-21E11
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YW1S-21E20
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90°  YW1S-21E02
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YW1S-21E10
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YW1S-21E01
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YWS-2E11
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YWS-2E20
-45%
Công tắc xoay 2 vị trí 90° YWS-2E10
-45%