Bộ ghi tín hiệu - Recorder

Bộ ghi tín hiệu RT-9
Bộ ghi tín hiệu GR-100