Biến tần FRENIC- LIFT Series

Biến tần LIFT 45kw - FRN45LM1S-4AA
Biến tần LIFT 37kw - FRN37LM1S-4AA
Biến tần LIFT 30kw - FRN30LM1S-4AA
Biến tần LIFT 22kw - FRN22LM1S-4AA
Biến tần LIFT 18.5kw - FRN18.5LM1S-4AA
Biến tần LIFT 15kw - FRN15LM1S-4AA
Biến tần LIFT 11kw - FRN11LM1S-4AA
Biến tần LIFT 7.5kw - FRN7.5LM1S-4AA
Biến tần LIFT 5.5kw - FRN5.5LM1S-4AA